Hero Image
6,4º

Privatlivs-og cookie politik

Privatlivspolitik for Tårnkomitéen

Dataansvar

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Har du spørgsmål til Tårnkomitéens behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Komitéen til bevarelse af mindemærker på Himmelbjerget
CVR: 24 24 56 08
Mail: info@himmelbjerget.dk

Behandling af personoplysninger

Hos Tårnkomitéen behandler vi følgende personoplysninger:

Oplysninger om lejere:

 • Almindelige personoplysninger
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Familiemæssige forhold og oplysninger om husstand, herunder oplysninger om separation, skilsmisse og samlivsophævelse
 • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, insolvens- eller konkurserklæringer og udlæg i deposita
 • Oplysninger om og korrespondance vedrørende lejeforhold, herunder lejekontrakt, lejemålets indretning, forbrugsregnskaber, varslingsbreve, nøgler, klagesager, boligstøtte
 • Årsag til fraflytning, herunder dødsfald eller flytning til plejehjem

Oplysninger om ansatte:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Familiemæssige forhold og kontaktoplysninger på nærmeste pårørende
 • Fotos, billeder eller videooptagelser
 • Oplysninger til ansættelses- og lønadministration, herunder lønoplysninger, kontooplysninger, skattekort, uddannelse, anciennitet, bibeskæftigelse, arbejdstid og -opgaver, nøgler, ferieafholdelse, sygefravær, barselsfravær, medarbejdergoder, socialsikring, pension, straffeattest, advarsler, påtaler, bortvisning og opsigelse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer

Oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere: 

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv, stilling og uddannelsesmæssig baggrund

Oplysninger om kunder:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
 • Titel, erhverv, stilling, herunder bestyrelses- og direktionsposter, uddannelsesmæssig baggrund

Tårnkomitéen behandler som udgangspunkt ikke særlig følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Der kan dog undtagelsesvist være sager omkring lejeretlige forhold, hvor Tårnkomiteen vil behandle følsomme personoplysninger f.eks. som anmelder vedrørende er strafbart forhold.

Indsamling af oplysninger

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, typisk:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi eller vores kunder, som vi er databehandlere for, har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er sædvanligvis:

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftalegrundlag med dig
 • Behandling i henhold til lovkrav, herunder Lejelov og Bogføringsloven.
 • Vores berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af oplysninger på lejere:

 • Håndtering af lejeforhold, herunder opkrævning af husleje og udbetaling af depositum og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os.

Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

Formål med behandling af oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere:

 • Håndtering af leverandør- eller samarbejdsaftale
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os.

Formål med behandling af oplysninger om kunder:

 • Håndtering af administrationsaftale
 • Administration af din relation til os.

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser. Følgende behandling kan typisk forekomme:

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i en periode efter ophør af dit lejeforhold. Det sker både i forhold til gældende lovgivning (f.eks. Bogføringsloven), der forpligter os, til at opbevare oplysninger i en given periode. Derudover opbevares oplysninger af praktiske og administrative hensyn og med henblik på forældelsesreglerne.
 • Vi videregiver dine almindelige personoplysninger til revisor, håndværkere og advokat. Din lejekontrakt kan blive videregivet til brug som sammenligningslejemål til udlejers advokat, huslejenævn eller andre udlejere, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret det lejdes værdi.
 • Både opbevaring og videregivelse sker under hensyn til udlejers interesse i at kunne dokumentere grundlag for lejefastsættelsen i ejendommen eller i et bestemt lejemål samt udlejers pligt til og interesse i at opretholde god skik og orden i ejendommen.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af vores lejemål sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, herunder revisorer, advokater og håndværkere, samt til tvistinstanser, såsom domstole.

Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål. Videregives oplysninger til (under-)databehandlere, vil der foreligge en databehandleraftale, der forpligter disse til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til andre lande uden for EU/EØS og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, der sikrer behandlingen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Lejer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit leje- eller fremlejeforhold og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor dit virke er ophørt.

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelsesforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor dit ansættelsesforhold er ophørt.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af leverandør- eller samarbejdsaftalen og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne, opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter udløbet af regnskabsåret med sidste leverance eller hvor samarbejdet er ophørt.

Kunder:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af kundeforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og af hensyn til bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter udløbet af regnskabsåret for kundeforholdets ophør.

Vi opbevarer oplysninger, der er relevante som dokumentation for lejefastsættelsen eller andre vigtige forhold på ejendommen, f.eks. lejekontrakter, lejevarslinger, huslejenævnsafgørelser og domme, så længe de kan være nødvendige.

Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Der er for at sikre dette bl.a. etableret IT-sikkerhedsregler og Behandlingsregler.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Cookies politik

Cookies er små stykker data, der sendes fra et websted og gemmes på en webstedbrugers enhed, mens brugeren surfer på websiden. Cookies udfører masser af forskellige jobs, såsom at fortælle webstedet om din tidligere aktivitet på sitet, så din brug af webstedet bliver mere effektiv og behagelig, huske dine præferencer, så du kan navigere gennem webstedet og identificere dig, hvis du har registreret dig på webstedet, eller hvis du ønsker at gøre et køb gennem webstedet. Cookies kan også være med til at sikre, at reklamer, du ser online, er mere relevante for dig og dine interesser.

Brugen af cookies skader ikke din computer på nogen måde, og de slettes som regel automatisk efter et bestemt tidsrum, såsom seks måneder. Du kan få mere information om cookies på: http://www.allaboutcookies.org.

Ligesom stort set alle andre websteder bruger vi cookies på vores sider. Dette giver os mulighed for at identificere, at den samme bruger er vendt tilbage til vores websted, hvor mange brugere der har besøgt vores side, hvilke sider, der er blevet tilgået, og om der var nogen tekniske problemer ved indlæsning af sider eller navigering på vores websted. Ved at indsamle disse oplysninger lærer vi, hvilke dele af vores websteder der er de mest interessante eller værdifulde for vores brugere, og kan overvåge den samlede interesse for vores websteder. Den giver os også mulighed for at identificere tekniske problemer med vores websted, så vi kan rette dem med det samme. Dette vil igen hjælpe os med at sikre, at vores websteder fungerer korrekt, og giver os mulighed for at forbedre vores tilbud til vores besøgende.

Du kan deaktivere brugen af cookies, herunder dem, der anvendes på vores websted, ved at deaktivere cookie-funktionen på din browser. Dog vil visse dele af vores websted såvel som de fleste andre websteder ikke fungere korrekt, hvis du vælger at gøre dette.